PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, bezpłatne studia podyplomowe

Wydawnictwo PWSZ - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Wydawnictwo PWSZ

„OFFICINA SIMONIDIS”. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

Wydawnictwo „OFFICINA SIMONIDIS” realizuje swoją misję od roku akademickiego 2006 – 2007. To bardzo ważna sfera aktywności Uczelni, służąca budowie jej pozycji naukowej. Od początku funkcjonowania nawiązuje do tradycji Akademii Zamoyskiej, stale i z sukcesami rozwija działalność publikacyjną. Posiada ono reprezentatywną dla charakteru Uczelni Radę Programową i Kolegium Redakcyjne. W ich skład wchodzą przedstawiciele uznanych ośrodków naukowych z kraju i zagranicy zaś wszystkie kwalifikowane do druku publikacje podlegają systemowi recenzji. Zasady redakcyjne są w całej pełni podporządkowane idei przestrzegania dobrych obyczajów wydawniczych. Są one dostępne na stronie internetowej Wydawnictwa.

Działalność Wydawnictwa „OFFICINA SIMONIDIS” realizowana jest w ramach od początki istniejących następujących serii wydawniczych:

• „CZASOPISMA”
• „MONOGRAFIE I OPRACOWANIA”
• „PODRĘCZNIKI”
• „SPRAWOZDANIA”
• „MATERIAŁY INFORMACYJNE”

Uczelnia i Wydawnictwo „OFFICINA SIMONIDIS” szczycą się tym, iż wydają dwa czasopisma naukowe - „FACTA SIMONIDIS. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu” oraz „Studia Żydowskie. Almanach”. To swoisty ewenement wśród wyższych szkół zawodowych Polsce.

FACTA SIMONIDIS” - to rocznik, w roku 2016 ukazał się 9 numer, który jest przygotowywany z uwzględnieniem wszelkich standardów pozwalających aspirować mu do grona uznanych i punktowanych czasopism naukowych. Od roku 2011 znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – obecnie publikacje na jego łamach uzyskują 8 punktów. Wszystkie publikowane artykuły i materiały poddane są systemowi recenzji, zawierają tytuły, streszczenia i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, podawane są też afiliacje i e-maile autorów. W skład Rady Programowej wchodzą reprezentanci wielu uznanych ośrodków naukowych z kraju i zagranicy: prof. dr Inesa Baybakova (PL Lwów), prof. dr Juergen Beschorner (FHBund Berlin), prof. dr hab. Edward Fiała (KUL Lublin – PWSZ Zamość), prof. dr hab. Jerzy Hetman, przewodniczący, (UP Lublin), prof. dr hab. Jan Jachymek (PWSZ Zamość), prof. dr hab. Teresa Łoś – Nowak (UWr. Wrocław), prof. dr hab. Waldemar Martyn (PWSZ Zamość – UP Lublin), prof. dr hab. Wojciech Nowicki (UMCS Lublin – PWSZ Zamość), prof. dr Ihor Pasichnyk (OA Ostrog), prof. dr Alla Rogatyuk (BIEM Łuck – PWSZ Zamość). Redaktorem Naczelnym czasopisma jest prof. dr hab. Henryk Chałupczak, członkami Redakcji są: dr Jacek Danel, dr Henryk Duda, dr Justyna Misiągiewicz, dr Beata Rodzik, mgr Małgorzata Samulak - Piłat zaś Sekretarzem Redakcji jest dr Ewa Pogorzała. Pełnotekstowe wersje czasopisma dostępne są na stronie internetowej Uczelni.

„STUDIA ŻYDOWSKIE. Almanach” – to periodyk naukowy poświęcony szeroko rozumianej problematyce żydowskiej, otwarty zarówno dla pracowników naukowych jak i studentów. W roku 2016 ukazał się numer 6,  znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – obecnie publikacje na jego łamach uzyskują 4 punkty. Czasopismo to wypełnia lukę na rynku wydawniczym a zarazem jest doskonałym narzędziem promocji Uczelni. Dla tej inicjatywy wydawniczej pozyskano badaczy z różnych ośrodków naukowych w kraju i zagranicą. W Radzie Redakcyjnej zasiadają m.in.: Natalia Aleksiun (Touro Jewish College, New York), Henryk Chałupczak (PWSZ Zamość/UMCS Lublin), Semyon Goldin (Hebrew University, Jerusalem), Eleonora Jedlińska (Uniwersytet Łódzki), Konrad Zieliński (PWSZ Zamość/UMCS Lublin – przewodniczący Rady), Andrzej Żbikowski (Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa). W periodyku, poza materiałami dotyczącymi miasta Zamościa i regionu, publikowane są teksty dotyczące szeroko rozumianej kultury i historii Żydów, współczesnych relacji polsko-żydowskich oraz studia dotyczące Izraela i problematyki bliskowschodniej. Z uwagi na wspaniałe dziedzictwo kulturowe miasta, fakt obecności zamojskiej starówki na liście UNESCO, drukowane są również teksty dotyczące historii sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki i kultury żydowskiej. Pełnotekstowe wersje czasopisma dostępne są na stronie internetowej Uczelni.

W ramach serii wydawniczej „MONOGRAFIE I OPRACOWANIA” Wydawnictwo do roku 2015/16 wydało następujące prace zwarte:

• Ewa Pogorzała, Mniejszości narodowe i etniczne w polityce oświatowej państwa polskiego w latach 1944 – 1966, Zamość 2009;
• Literackie twarze Zamojszczyzny, red. H. Duda i E. Fiała, Zamość 2009;
• Włodzimierz Spaleniak, Emigracja sezonowa polskich robotników rolnych do Niemiec /1919 – 1939/, Zamość 2010;
• Europa Środkowo – Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar polityczny, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, P. Tosiek, Zamość 2010;
• Akademia Zamojska i Akademia Ostrogska w perspektywie historyczno – kulturowej. Współczesne implikacje dla współpracy transgranicznej, red. H. Chałupczak, J. Misiagiewicz, E. Balashov, Zamość 2010;
• Język polski. Współczesność – historia, red. H. Duda, W. Książek – Bryłowa, Zamość 2010;
• Małgorzata Samujło, Jakość i efektywność programów praktyk pedagogicznych w percepcji studentów specjalności nauczycielskiej i nauczycieli – opiekunów praktyk w szkołach. Raport z badań, Zamość 2011;
• Dorota Pankowska, Praktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela. Raport z analizy programów praktyk pedagogicznych, Zamość 2011;
• Współpraca sfery nauki i przedsiębiorstw. Uwarunkowania i perspektywy dla regionu. Inauguracja laboratoriów Centrum Badań i Transferu Technologii PWSZ Zamość, red. T. Hejwowski, Zamość 2011; Tożsamość i transgresja w literaturze, red. E. Fiała, W. Nowicki, M. Sajewicz, Zamość 2011;
• Irena Kurzępa, Ewolucja statusu społecznego i współczesne aspiracje życiowe kobiet na przykładzie Zamojszczyzny, Zamość 2011;
• Jacek Danel, Słownik Biograficzny Drugiej Wielkiej Emigracji 1945 – 1990, t. I, Zamość 2011;
• Europa Środkowa i Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar kulturowy, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, Ł. Potocki, Zamość 2011;
• Transformacja systemowa w Europie Środkowej i Wschodniej. Polsko – ukraińskie debaty studenckie, red. Ł. Potocki, A. Rybak, Zamość 2011;
• Łukasz Potocki, Partnerstwo strategiczne Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej, Zamość 2012;
• European Integration. Models, Challenges, Perspectives, red. H. Chałupczak, J. Misiągiewicz, P. Tosiek, Zamość 2012;
• Transformacja systemowa w Europie Środkowej i Wschodniej. Polsko – ukraińskie debaty studenckie, red. Ł. Potocki, A. Rybak, Zamość 2012;
• Linguistic Meetings Across Borders, red. K. Jaskuła, W. Malec, Zamość 2012;
• Ewa Korniłłowicz, Ludność niemiecka na terenie województwa lubelskiego w latach 1918 – 1945, Zamość 2013;
• Grzegorz Dutka, Strategie migracyjne młodych Polaków w okresie poakcesyjnym. Konteksty lokalne i regionalne /na przykładzie mieszkańców średniego miasta/, Zamość 2014;
• Roztoczańska część Linii Mołotowa. Historia – współczesność - otoczenie, red. W Martyn, M. Wiśniewski, M. Skorniewski, Zamość 2013;
• Europa Środkowa i Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar społeczny, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, E. Pogorzała, Zamość 2013;
• Tolerancja i poszanowanie różnorodności warunkiem integracji społecznej, red. H. Chałupczak, I. Kurzępa, E. Pogorzała, Zamość 2014;
• Poland in the European Union: Ten Years of Active Membership, red. H. Chałupczak, P. Tosiek, E. Pogorzała, Zamość 2015;
• Polityka wpływu w stosunkach międzynarodowych. Polsko - ukraińskie dysputy studenckie, red. Ł Potocki, A. Rybak, Zamość 2015;
• Wojciech Kozak, Mitologiczna wizja świata w twórczości Josepha Conrada, Zamość 2015;

 • Transformacja Europy Środkowej i Wschodniej. Polsko – ukraińskie debaty studenckie, red. Ł. Potocki, A. Rybak, Zamość 2013;
 • Europa Środkowa i Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar bezpieczeństwa,  red. H. Chałupczak, M. Pietraś, J. Misiągiewicz, Zamość 2016;
 • Marcin Bochenek,  Karol  Korner,  Turystyka w edukacji szkolnej Polski i Słowacji, Zamość 2016;
 • Marcin Bochenek,  Karol  Korner,  Obozy wędrowne we współczesnej turystyce, Zamość 2016;
 • Roztoczańska część Linii Mołotowa. Historia – współczesność – otoczenie,red. W. Martyn, M. Wiśniewski, Mariusz Koper, wyd. 2, Zamość 2016.
 • W ramach serii „MONOGRAFIE I OPRACOWANIA” poza konkretnym monografiami autorskimi, finalizującymi wieloletnie badania, na podkreślenie zasługują dwie serie, obie już 4 tomowe.

  Pierwsza z nich to opublikowane cztery monografie o charakterze zbiorowym, będące pokłosiem organizowanych co dwa lata międzynarodowych sesji naukowych pod wspólnym tytułem: Europa Środkowo – Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Poszczególne tomy dotyczą kolejno wymiarów: politycznego, kulturowego, społecznego oraz bezpieczeństwa. Prace te są przygotowywane przez Zakład Politologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu, we współpracy z Zakładem Stosunków Międzynarodowych i Zakładem Badań Etnicznych Wydziału Politologii UMCS w Lublinie oraz Wydziałem Menedżmentu Uniwersytetu Narodowego „Akademia Ostrogska” w Ostrogu /Ukraina/.

  Druga seria, także już czterotomowa, obejmuje „Polsko – ukraińskie dysputy studenckie”. Kolejne tomy, pod redakcją dr. Łukasza Potockiego i dr. Andrija Rybaka, dotyczyły następujących zagadnień: tom I - Dylematy współczesnych stosunków międzynarodowych, Zamość 2011; tom II - Współczesne problemy funkcjonowania społeczeństw, państw i organizacji międzynarodowych, Zamość 2012; tom III - Transformacja systemowa i procesy integracji we współczesnej Europie Środkowo – Wschodniej, Zamość 2013; tom IV - Polityka wpływu w stosunkach międzynarodowych, Zamość 2015.

  W ramach serii wydawniczej „PODRĘCZNIKI” do roku akademickiego 2015/16 ukazały się następujące pozycje:

  • Aleksander Nieoczym, Podstawy konstrukcji maszyn. Przewodnik do ćwiczeń projektowych, Zamość 2010;
  • Waldemar Martyn, Ekologia w polityce, Zamość 2010;
  • Florian Parnicki, Marcin Bochenek , Obóz letni, zimowy i wędrowny, Zamość 2012;
  • Antoni Grzesiuk, Środki dydaktyczne w edukacyjnej infrastrukturze medialnej, Zamość 2012;
  • Florian Parnicki, Marcin Bochenek, Obóz letni, zimowy i wędrowny, wydanie 2, Zamość 2012;
  • Antoni J. Grzesiuk, Janusz Z. Szatkowski, Metodyka wychowania komunikacyjnego, Zamość 2013;
  • Makhaylo Pashechko, Jarosław Bartnicki, Marcin Barszcz, Zbigniew Kiernicki, Komputerowe wspomaganie w obliczeniach inżynierskich –MathCad, Zamość 2013;
  • Urszula. Parnicka, Florian Parnicki, Aktywny senior, Zamość 2013;
  • Irena Kurzępa, Podstawy filozofii i etyki, Zamość 2014;
  • Marcin Bochenek, Przemysław Kędra, Karol Kornel, Obozy wędrowne, Zamość 2014;
 • Zbigniew Kiernicki, Aleksander Nieoczym,  Podstawy budowy pojazdów, Zamość 2016;
 • Stanisław Tryka, Przewodnika do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki, Zamość 2016;
 • Antoni Grzesiuk, Podstawy dydaktyki, Zamość 2015;


Uczelnia wydaje, zatrudniając swoich absolwentów, gazetę studencką pt. „SKAFANDER” Nakierowana jest ono na szerokiego odbiorcę i rozległe spektrum zagadnień. W nakładzie ponad 5 tysięcy egzemplarzy rozprowadzana jest ona bezpłatnie w całym regionie zamojskim oraz sąsiednich. Trafia m.in. do szkół, uczelni, instytucji oświatowych i kulturalnych.

Adres:
OFFICINA SIMONIDIS. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
tel./fax +48 84 638 35 00,
e-mail: rektorat@pwszzamosc.pl

Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations