PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, bezpłatne studia podyplomowe

Studium W-F - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Studium W-F

Program wychowania fizycznego oferuje dowolny wybór zajęć:

  • piłka nożna
  • siatkówka
  • tenis stołowy
  • aerobik
  • fitness - siłownia
  • pływanie
  • obozy sportowe
  • spływy kajakowe

kontakt

Studium Wychowania Fizycznego
Instytut Humanistyczny
ul. Hrubieszowska 24, pok. 7A


Kierownik Studium Wychowania Fizycznego
dr Krzysztof Okapa

 
Regulamin Studium Wychowania Fizycznego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica
w Zamościu
 
Studium Wychowania Fizycznego jest jednostką międzyinstytutową działającą w strukturach PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu.
 
I. Zasady organizacji zajęć wychowania fizycznego:
 
1/ Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są na studiach stacjonarnych w wymiarze  60 godzin ćwiczeń dla I roku (30 godzin w I semestrze i 30 godzin w II semestrze).
 
2/ Zajęcia wychowania fizycznego realizowane są z uwzględnieniem zainteresowania studentów i możliwości organizacyjnych Studium Wychowania Fizycznego.
 
3/ W ramach zajęć wychowania fizycznego tworzone są grupy tematyczne z podziałem na dyscypliny takie jak: piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, tenis stołowy, lakka atletyka, pływanie, aqua aerobic, fitness-aerobic, ćwiczenia gimnastyczne i siłowe, zajęcia wyjazdowe w tym:  kajaki, jazda na rowerze, gry i zabawy terenowe.
 
4/ Na zajęciach organizacyjnych studenci dzieleni są na poszczególne grupy tematyczne, które obowiązują przez cały rok studiów.

II. Zasady uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego:
 
1.    Studentów obowiązuje aktywny udział w zajęciach oraz terminowe wypełnianie wszystkich obowiązków zgodnie z Regulaminie Studiów PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu.
 
2.    Studentów obowiązuje strój sportowy, stosowanie się do poleceń nauczyciela prowadzącego zajęcia i bezpieczne zachowanie się w trakcie wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 
3.    Zajęcia realizowane są według efektów kształcenia zawartych w kartach przedmiotu dla danego kierunku studiów.
 
4.    Zajęcia odbywają się co tydzień w blokach dwugodzinnych, za wyjątkiem grup wyjazdowych, gdzie program wychowania fizycznego realizowany jest w czasie całego pobytu na wyjeździe.
 
5.    Dla studentów z ograniczonymi możliwościami ruchowymi mogą być zorganizowane grupy zajęć korekcyjnych i kompensacyjnych. Zakwalifikowanie studenta do tego typu grupy może nastąpić po przedstawieniu Kierownikowi Studium Wychowania Fizycznego zaświadczenia lekarskiego od lekarza specjalisty, określającego zakres możliwości ruchowych.
 
6.    Student może być zwolniony z wykonywania zajęć fizycznych w przypadku przeciwwskazań zdrowotnych. Po przedstawieniu Kierownikowi Studium Wychowania Fizycznego zaświadczenia od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty. W tym przypadku zaliczenie odbywa się w innej formie sprawdzającej efekty kształcenia.
 
7.    Na zajęciach określone są elementy na sprawdzian umiejętności praktycznych i teoretycznych jako obowiązkowe do zaliczenia.
 
8.    Frekwencja na zajęciach musi być zgodna z Regulaminem studiów PWSZ im. Szymona Szymonowica z Zamościu.
 
9.    Szczegółowe kryteria uzyskiwania zaliczeń są zgodne z metodami oceny efektów kształcenia zawartymi w kartach przedmiotu i obejmują:
 
a/ ocenę z aktywności studenta na zajęciach wyrażona: obecnością i zaangażowaniem w zajęciach.
 
b / ocenę ze sprawdzianu z umiejętności praktycznych i wiadomości teoretycznych.
 
Na końcową ocenę zaliczenia przedmiotu składają się oceny: z aktywności i sprawdzianu, przy czym każda z w/w ocen musi być co najmniej dostateczna.
 
10.  Studenci, którzy otrzymali zaliczenie z wychowania fizycznego na innej uczelni, mogą być zwolnieni z uczęszczania na zajęcia wychowania fizycznego po wcześniejszym udokumentowaniu odbycia ćwiczeń w takiej samej ilości godzin. W takim przypadku ocena zostaje przepisana.
 
 
Kierownik Studium
Wychowania Fizycznego
dr Krzysztof Okapa

Galeria zdjęć

Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations