PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, bezpłatne studia podyplomowe

Studencie! Nagraj film o swojej uczelni! - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Studencie! Nagraj film o swojej uczelni!

Regulamin konkursu – film promujący uczelnię
 
1.       Organizatorem konkursu jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu (zwana dalej PWSZ w Zamościu).
2.       Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego filmu promującego PWSZ w Zamościu, w dwóch kategoriach:
-         wersja polskojęzyczna,
-         wersja w języku ukraińskim.
3.       Konkurs skierowany jest do studentów PWSZ w Zamościu.
4.       Zasady konkursu:
-         Zadaniem konkursowym jest stworzenie krótkiego filmu trwającego do 5 minut, promującego w ciekawy sposób PWSZ w Zamościu.
-         Film nie może zawierać treści reklamujących produkt lub instytucję inną niż PWSZ
w Zamościu.
-         Film promocyjny nie może: zawierać treści dyskryminujących ze względu na płeć, rasę czy narodowość; naruszać ludzkiej godności; ranić przekonań religijnych i politycznych; zagrażać psychicznemu, moralnemu, fizycznemu rozwojowi małoletnich; sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska.
-         Elementy, które mogą być użyte w filmie: podkład muzyczny, animacje, tekst lektorski lub napisy, inne propozycje autorskie. Wykorzystane elementy muszą być użyte w sposób nie naruszający ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ZAiKS itp. Wszelkie roszczenia autorów, których utwory wykorzystano w filmie będą kierowane do autora produkcji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie roszczenia podmiotów dotyczące wykorzystania poszczególnych elementów.
-         Film konkursowy może być dziełem jednego lub kilku autorów.
-         Jeśli zwycięski film będzie dziełem kilku osób, wówczas podział nagrody odbywa się pomiędzy nimi. Jeden film to jedna nagroda.
-         W filmie mogą wystąpić autorzy filmu oraz inni studenci, w roli aktorów, statystów itp.
-         Nadesłanie filmu jest równoznaczne z faktem, iż osoby biorące w nim udział wyrażają zgodę na użycie i publikację swoich wizerunków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za złamanie tej części regulaminu przez uczestnika konkursu. Wszelkie roszczenia osób biorących udział w filmie skierowane będą do osób, które zgłosiły dany film do konkursu.
-         Filmy do konkursu należy dostarczyć do Działu Rozwoju PWSZ w Zamościu, ul. Pereca 2 (pokój 120). Film powinien być zapisany jako plik w formacie AVI wraz
z formularzem konkursowym. Płyta powinna być opisana w następujący sposób:
Imię i nazwisko autora (autorów)
Tytuł produkcji, data
-         Zgłoszenie filmu do konkursu jest bezpłatne.
-         Uczestnicy mogą zgłosić więcej niż jeden film do konkursu. Wówczas każdy film musi być dostarczony na oddzielnej płycie wraz z załącznikami wynikającymi z regulaminu.
-         Termin przyjmowania filmów wraz z załącznikami określonymi w niniejszym regulaminie mija 03 lutego 2014 r.
5.       Dla zwycięzców (każdej z dwóch kategorii) przewidziane są nagrody (kwota brutto):
-         I miejsce – 1000 zł
-         II miejsce – 500 zł
6.      Wynagrodzenie określone w punkcie 5 zawiera także wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich na PWSZ w Zamościu.
7.       Pomiędzy Organizatorem a Zwycięzcami zostaną zawarte umowy o dzieło
na wykorzystanie filmu do celów promocyjnych, na kwotę brutto określoną w pkt. 5. Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na zawarcie takiej umowy.
8.       Zwycięzcy przenoszą na Organizatora prawa własności egzemplarza, na którym utwór utrwalono oraz majątkowe prawa autorskie do filmu, bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych, jako utworu w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1984 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm. ), na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:
a)      w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
b)      w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c)       w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 8 b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
d)      nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną i nadania za pośrednictwem satelity
e)      wprowadzenia do pamięci komputera, rozpowszechniania w sieciach komputerowych, wykorzystania w całości lub we fragmentach do celów  promocyjnych i reklamy jak również w każdym innym celu
9.      Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zwycięskich filmów promocyjnych w celach innych niż wymienione powyżej, związanych z promocją PWSZ w Zamościu.
10.   Zgłoszenie filmów do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika,
że przysługują mu autorskie prawa majątkowe umożliwiające m.in. reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie materiału (w tym m.in. na kanale Youtube i imprezach promocyjnych).
11.   Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Organizatora i/lub osoby trzecie spowodowane opublikowaniem filmów promocyjnych zawierających wady prawne i zwalnia Organizatora od wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu.
12.   Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej podczas oficjalnej projekcji wszystkich filmów, która będzie połączona z wręczeniem nagród. Termin i miejsce finału konkursu zostaną podane w terminie późniejszym.
13.   Kryteria oceny:
-         Przy ocenie filmów brane będą pod uwagę oryginalność, pomysłowość, świeże spojrzenie, walory estetyczne, spójność treści filmu z założeniem organizatora.
-         Filmy promocyjne zostaną ocenione przez władze uczelni, przedstawicieli Działu Rozwoju i przedstawicieli studentów.
14.   Jeśli żaden z przedstawionych filmów nie spełni założeń konkursu i oczekiwań Organizatora, Organizator może nie wyłonić żadnego zwycięzcy. 
15.   Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza zgodę na warunki niniejszego regulaminu.
16.   Niniejszy regulamin oraz wyniki konkursu wraz z nagrodzonymi filmami zostaną zamieszczone w Internecie, m.in. na stronie internetowej uczelni, na kanale Youtube oraz Facebook. Ponadto organizator zastrzega sobie prawo podania wyników konkursu wraz z nagrodzonymi filmami do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów.
17.   Wszelkie sprawy, które nie zostały objęte powyższym regulaminie, rozstrzyga przewodniczący komisji.

Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations