UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Senat PWSZ w Zamościu - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Senat PWSZ w Zamościu

Senat jest organem kolegialnym uczelni.

Do kompetencji senatu należy:

 • uchwalanie statutu,
 • uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów podyplomowych oraz zasad przyjęć na studia,
 • ustalanie głównych kierunków działalności uczelni,
 • ustalanie zasad działania uczelni,
 • ocena działalności uczelni, zatwierdzanie rocznych sprawozdań rektora z jej działalności oraz ocena działalności rektora,
 • występowanie z wnioskiem do MEiN o utworzenie filii zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej lub zamiejscowego ośrodka dydaktycznego oraz w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów,
 • wyrażenie zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym,
 • wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii w formie jednostki ogólnouczelnianej, fundacji lub spółki handlowej, prowadzących działalność usługową, szkoleniową lub naukową,
 • wyrażanie opinii społeczności akademickiej uczelni oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez rektora.


  Do kompetencji senatu należy także:

 • uchwalanie planu rzeczowo-finansowego uczelni,
 • zatwierdzanie sprawozdania finansowego uczelni zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych w zakresie nieuregulowanym w przepisach o finansach publicznych oraz o obrocie papierami wartościowymi,
 • wyrażenia zgody na, z zastrzeżeniem art. 90 ust. 1:
  • nabycie, zbycie lub obciążenie mienia o wartości 150 - krotnej minimalnej wartości środka trwałego, określonego w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • przystąpienia do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenie spółki lub fundacji.

 

Skład Senatu

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

- kadencja 2017 - 2021

 

Władze uczelni

Rektor             dr hab. Andrzej Samborski

Prorektor        prof. dr hab. Waldemar Martyn

Kanclerz         mgr Jerzy Korniluk

 

Dyrektorzy instytutów

1.       dr Monika Rajtak– Dyrektor Instytutu Humanistycznego

2.       dr  inż. Maria Kierepka  - Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych

3.       dr hab.inż. Rafał Longwic – Dyrektor Instytutu Przyrodniczo – Technicznego

4.       prof. dr hab. Henryk Chałupczak – Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych

5.       dr Marcin Bochenek - Dyrektor Instytutu Turystyki i Rekreacji

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

1.       dr Łukasz Potocki

2.       mgr Magdalena Margol-Klimek

 

Przedstawiciel  pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

1.        mgr Robert Urban

 

Przedstawiciel  uczelni akademickiej współpracującej na podstawie zawartej umowy:

1.       prof. dr hab. Tadeusz Hejwowski

 

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego:

1.       Agata Harkot/ Paweł Przybysz

2.       Karmela Miszczuk/ Klaudia Sałamacha

3.       Katarzyna Nowosad

 
 

do pobrania

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations