PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, bezpłatne studia podyplomowe

Regulamin wyjazdów - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Regulamin wyjazdów

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +
 
 
 
 
Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w ramach programu ERASMUS+
 
 
 
I. Zasady ogólne
 
 • Na każdym stopniu studiów student dysponuje kapitałem 12 m-cy, które może przeznaczyć na wyjazd do uczelni/instytucji zagranicznej  z programu Erasmus+. Oznacza to, że w ramach jednego stopnia studiów całkowita długość pobytu na studiach i/lub praktykach zagranicznych nie może przekroczyć całkowitej sumy 12 m-cy. Do sumy tej wliczana jest liczba miesięcy kształcenia za granicą  (studia i/lub praktyki) w ramach programu LLP Erasmus.
 
 • Student ma prawo uczestniczyć w programie Erasmus+ niezależnie od posiadanego obywatelstwa. W przypadku innego obywatelstwa niż kraju UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, student zobowiązany jest sprawdzić warunki wjazdu na terytorium kraju o wyjazd do którego ubiega się.
 
 • Uczelnia przyjmująca musi znajdować się w kraju uczestniczącym w Programie Erasmus+  (28 państw członkowskich, Turcja oraz cztery kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandia, Liechtenstein, Norwegia i na indywidualnych warunkach -Szwajcaria) oraz posiadać kartę „Erasmus Charter for Higher Education”. Współpracę między uczelnią  przyjmującą a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Szymona Szymonowica w Zamościu reguluje umowa międzyinstytucjonalna w ramach programu Erasmus+.

   
 • Student zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus musi spełniać następujące kryteria formalne:
  a) w czasie całego pobytu na uczelni przyjmującej musi być zarejestrowany jako student studiów pierwszego stopnia;
b) w momencie wyjazdu musi być studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia;
c) w trakcie stypendium nie może przebywać na urlopie.
 
 • Wyjazd stypendialny wymaga podjęcia przez studenta studiów stacjonarnych (full time) na uczelni przyjmującej.
 
 • Pobyt studenta na studiach w uczelni przyjmującej nie może być krótszy niż 3 miesiące lub pełny najkrótszy cykl kształcenia (np. trymestr) i nie może być dłuższy niż jeden i ten sam rok akademicki. Minimalny okres pobytu w uczelni przyjmującej odnosi się tylko do okresu studiowania i nie zawiera czasu ewentualnego przygotowania językowego lub organizacyjnego.
 
 • Stypendyści Programu Erasmus+ nie opłacają kosztów czesnego w uczelni przyjmującej, ale pokrywają koszty dojazdu, przejazdów lokalnych, wyżywienia, zakwaterowania, podręczników, ubezpieczenia i innych kosztów osobistych podczas studiów za granicą. Zakwalifikowani studenci mogą otrzymać stypendium Komisji Europejskiej, które jest tylko dofinansowaniem mającym na celu pomoc studentowi w sfinansowaniu kosztów życia za granicą. Wysokość stypendium określa corocznie KE. 
 
 • Wypłata stypendiów krajowych (np. socjalne, stypendium Rektora dla najlepszych studentów), co do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta na zagranicznej uczelni przyjmującej. 
 
 • Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dodatkowe stypendium z tytułu niepełnosprawności na zasadach obowiązujących w programie Erasmus+ mobilność akademicka. 
 
 
II. Procedura aplikacji        
 
 
 • Rekrutację studentów na studia przeprowadza Uczelniany Koordynator Programu Erasmus wraz z osobami kontaktowymi w Instytutach.
 
 • Informacje o rekrutacji zamieszczane są na stronie internetowej Uczelni oraz tablicach informacyjnych.
 
 • W informacji o rekrutacji studenci znajdą nazwy i adresy internetowe uczelni, z którymi podpisane są umowy o współpracy, a także szczegółowe informacje na temat warunków, terminu i miejsca składania podań.
 
 • Kandydaci powinni składać podania zawierające:
  a) nazwę uczelni, gdzie kandydat chciałby odbywać studia i termin odbycia studiów za granicą;
  b) list motywacyjny kandydata ze wskazaniem przedmiotów, jakie student chciałby studiować za granicą;
  c) wyliczoną średnią z ocen w indeksie za cały okres na aktualnym poziomie studiów;
  d) zaświadczenie o dobrej znajomości języka obcego, w którym student będzie odbywał studia za granicą. Znajomość właściwego języka obcego studentów, którzy nie przedstawią takiego zaświadczenia będzie oceniana na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku obcym lub w przypadku studentów filologii angielskiej na podstawie oceny z praktycznej znajomości języka.
 
 
 
 
 
 
III. Realizacja wyjazdu
 
 
 • Student zakwalifikowany na studia w ramach programu Erasmus+ jest zobowiązany do wypełnienia testu językowego on-line z języka obcego (dotyczy tylko języków:  angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego),  w którym student będzie odbywał  studia w uczelni przyjmującej. Student wypełnia test przed wyjazdem oraz po powrocie ze stypendium za granicą. Zwolnieni z tego obowiązku są jedynie stypendyści, dla których ww. języki są językami ojczystymi. 
 
 • Fundusze otrzymane z Narodowej Agencji Programu Erasmus zostaną przydzielone na wypłatę indywidualnych stypendiów dla studentów wyjeżdżających na studia na podstawie umowy pomiędzy beneficjentem-studentem a Rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.
 
 • PWSZ w Zamościu może zdecydować o wypłaceniu studentowi części należnego stypendium dopiero po powrocie studenta z zagranicy i prawidłowym rozliczeniu przez studenta wymaganych umową dokumentów związanych z wyjazdem.
 
 • PWSZ w Zamościu może zezwolić na przedłużenie pobytu studenta na stypendium za granicą w ramach programu Erasmus+. 
 
 
IV. Rozliczenie wyjazdu
 
 • Student ma obowiązek rozliczenia się z wyjazdu stypendialnego zgodnie z podpisaną umową i regulaminem.
 
 • W terminie określonym w umowie na wyjazd na studia student powinien złożyć: 
  a) kopię zaświadczenia o uzyskanych zaliczeniach i egzaminach w uczelni przyjmującej (Transcript of Records);
b) zaświadczenie o pobycie na uczelni przyjmującej zawierające daty dzienne rozpoczęcia i zakończenia studiów;
c) student ma również obowiązek wypełnić Ankietę on-line Stypendysty Erasmusa.
 
 • Niezrealizowanie lub w znacznym stopniu niepełne realizowanie z winy studenta przyjętego planu studiów w dokumencie „Porozumienie o programie studiów”/Learning Agreement może skutkować anulowaniem umowy i koniecznością zwrotu przez studenta pełnej lub częściowej kwoty wypłaconego stypendium programu Erasmus+.
 
 
 
Zasady realizacji wyjazdów studentów na praktyki w ramach programu ERASMUS+
 
 
 
I. Zasady ogólne
 
 • Na każdym stopniu studiów student dysponuje kapitałem 12 m-cy, które może przeznaczyć na wyjazd do uczelni/instytucji zagranicznej  z programu Erasmus+. Oznacza to, że w ramach jednego stopnia studiów całkowita długość pobytu na studiach i/lub praktykach zagranicznych nie może przekroczyć całkowitej sumy 12 m-cy. Do sumy tej wliczana jest liczba miesięcy kształcenia za granicą  (studia i/lub praktyki) w ramach programu LLP Erasmus.
 
 • Student ma prawo uczestniczyć w programie Erasmus+ niezależnie od posiadanego obywatelstwa. W przypadku innego obywatelstwa niż kraju UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, student zobowiązany jest sprawdzić warunki wjazdu na terytorium kraju o wyjazd do którego ubiega się.
 
 • Możliwość odbywania praktyk w ramach programu Erasmus+ obejmuje absolwentów uczelni. Wyjazd na praktykę zawodową absolwenta może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia stopnia studiów, a długość pobytu na praktyce jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. 
 
 • Student ma prawo skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie na studia i praktyki zawodowe do 12 miesięcy w ramach jednego poziomu studiów.
 
 • Praktyki mogą odbywać się tylko w krajach formalnie dopuszczonych do uczestnictwa w programie Erasmus+. 
 
 • Praktyki mogą odbywać się w zagranicznych instytucjach, np. przedsiębiorstwie/firmie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit i w innych instytucjach. Nie można odbyć praktyk programu Erasmus+ w instytucjach unijnych ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.
 
 • Minimalny czas pobytu na praktyce zawodowej za granicą wynosi 2 miesiące.
 
 • Student zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus musi spełniać następujące kryteria formalne:
  a) w czasie całego pobytu na uczelni przyjmującej musi być zarejestrowany jako student studiów pierwszego stopnia;
b) w momencie wyjazdu musi mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów pierwszego stopnia
c) w trakcie stypendium nie może przebywać na urlopie.
 
 • Stypendyści Programu Erasmus+ pokrywają koszty dojazdu, przejazdów lokalnych, wyżywienia, zakwaterowania, ubezpieczenia i innych kosztów osobistych podczas praktyki. Zakwalifikowani studenci mogą otrzymać stypendium Komisji Europejskiej, które jest tylko dofinansowaniem mającym na celu pomoc studentowi w sfinansowaniu kosztów życia za granicą. Wysokość stypendium określa corocznie KE. 
 
 • Wypłata stypendiów krajowych (np. socjalne, stypendium Rektora dla najlepszych studentów), co do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta za granicą. 
 
 • Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dodatkowe stypendium z tytułu niepełnosprawności na zasadach obowiązujących w programie Erasmus+ mobilność akademicka. 
 
 
II. Procedura aplikacji        
 
 
 • Rekrutację studentów na praktyki przeprowadza Uczelniany Koordynator Programu Erasmus wraz z osobami kontaktowymi w Instytutach i Biurem Karier i Praktyk Studenckich.
 
 • Informacje o rekrutacji zamieszczane są na stronie internetowej Uczelni oraz tablicach informacyjnych.
 
 • W informacji o rekrutacji studenci znajdą nazwy i adresy internetowe instytucji, w których istnieje możliwość odbywania praktyk a także szczegółowe informacje na temat warunków, terminu i miejsca składania podań.
 
 • Kandydaci powinni składać podania zawierające:
  a) nazwę instytucji, w której kandydat chciałby odbywać praktyki i termin odbycia praktyk za granicą;
  b) list motywacyjny
c) wyliczoną średnią z ocen w indeksie za cały okres na aktualnym poziomie studiów;
d) zaświadczenie o dobrej znajomości języka obcego, w którym student będzie odbywał praktyki za granicą. Znajomość właściwego języka obcego studentów, którzy nie przedstawią takiego zaświadczenia będzie oceniana na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku obcym lub w przypadku studentów filologii angielskiej na podstawie oceny z praktycznej znajomości języka.
 
 
 
III. Realizacja wyjazdu
 
 • Student zakwalifikowany na praktyki w ramach programu Erasmus+ przed wyjazdem musi uzgodnić indywidualny program praktyk do zrealizowania w formie dokumentu „Porozumienie o programie praktyki” (Learning Agreement for Traineeship)
 
 • Student zakwalifikowany na praktykę zawodową w ramach programu Erasmus+ jest zobowiązany do wypełnienia testu językowego on-line z języka obcego (dotyczy tylko języków:  angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego),  w którym student będzie odbywał  praktykę w instytucji przyjmującej. Student wypełnia test przed wyjazdem oraz po powrocie ze stypendium za granicą. Zwolnieni z tego obowiązku są jedynie stypendyści, dla których ww. języki są językami ojczystymi. 
 
 • Fundusze otrzymane z Narodowej Agencji Programu Erasmus zostaną przydzielone na wypłatę indywidualnych stypendiów dla studentów wyjeżdżających na praktyki na podstawie umowy pomiędzy beneficjentem-studentem a Rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.
 
 • PWSZ w Zamościu może zdecydować o wypłaceniu studentowi części należnego stypendium dopiero po powrocie studenta z zagranicy i prawidłowym rozliczeniu przez studenta wymaganych umową dokumentów związanych z wyjazdem.
 
 • PWSZ w Zamościu może zezwolić na przedłużenie pobytu studenta na stypendium za granicą w ramach programu Erasmus+. 
 
 
IV. Rozliczenie wyjazdu
 
 • Student ma obowiązek rozliczenia się z wyjazdu stypendialnego zgodnie z podpisaną umową i regulaminem.
 
 • W terminie określonym w umowie na wyjazd na praktyki student powinien złożyć: 
  a) kopię zaświadczenia z instytucji przyjmującej o ocenie odbywanych praktyk (Transcript of Works);
b) zaświadczenie o pobycie na praktykach w instytucji przyjmującej zawierające daty dzienne rozpoczęcia i zakończenia praktyk;
c) student ma również obowiązek wypełnić Ankietę on-line Stypendysty Erasmusa.
 
 • Niezrealizowanie lub w znacznym stopniu niepełne realizowanie z winy studenta przyjętego planu praktyk w dokumencie „Porozumienie o programie praktyk”/Learning Agreement for Traineeship może skutkować anulowaniem umowy i koniecznością zwrotu przez studenta pełnej lub częściowej kwoty wypłaconego stypendium programu Erasmus+.
 
 
  
 
 
REGULAMIN WYJAZDÓW PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
 
 
 
 
 
I. Zasady ogólne
 
W ramach programu Erasmus+ pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu mogą wyjechać za granicę:
 
a) w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelniach partnerskich
 
 • Z wyjazdów tego typu mogą korzystać nauczyciele akademiccy, którzy w uczelni partnerskiej, tzn. uczelni z którą PWSZ w Zamościu podpisał umowę, przeprowadzą min. 5 godzin zajęć dydaktycznych w ciągu 2 do 5 dni roboczych (bez podróży).
 • Dłuższe pobyty w uczelni partnerskiej będą rozpatrywane indywidualnie - program przewiduje pobyt - max. 2 miesiące.
 • Indywidualny plan pracy pracownika musi zostać zatwierdzony przez instytucję wysyłającą i przyjmującą.
 
b)  w celach szkoleniowych 
 
 • Pracownicy PWSZ w Zamościu  (nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy nie będący nauczycielami) mogą również wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział  w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.).
 • Długość trwania wyjazdu od 2 do 10 dni roboczych (bez podróży). 
 • Dłuższe pobyty w uczelni partnerskiej będą rozpatrywane indywidualnie - program przewiduje pobyt - max. 2 miesiące.
 • Indywidualny plan szkolenia pracownika musi zostać zatwierdzony przez instytucję wysyłającą i przyjmującą.
 
 
 
II. Zasady rekrutacji
 
 
 • ​ Na wyjazd za granicę w ramach programu Erasmus+ może zostać zakwalifikowana osoba uprawniona do uczestnictwa w programie zgodnie z ogólnymi zasadami programu.
 • Uprawniony czas wyjazdu wg programu Erasmus+ wynosi od 2 dni do 2 miesięcy.
 • Przedłużenie lub skrócenie pobytu będzie rozpatrywane indywidualnie
 • Priorytetowo będą traktowani pracownicy PWSZ w Zamościu:
  • ​ubiegający się o wyjazd z programu Erasmus po raz pierwszy,
  • młodsi stażem,
  • prowadzący zajęcia w języku obcym dla studentów Erasmusa,
  • którzy zawarli umowę bilateralną z nową uczelnią/wydziałem.
  • nie będący nauczycielami akademickimi (wyjazdy szkoleniowe).
 
 • Na podstawie zgłoszonej liczby osób oraz środków finansowych dostępnych z programu Erasmus na dany rok akademicki ustalana jest lista podstawowa oraz lista rezerwowa
  pracowników zgłoszonych na wyjazd.
 • Ostateczną decyzję o wyjeździe podejmuje Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.
 • Osoby z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowane na wyjazd po ewentualnej rezygnacji z wyjazdu kandydatów z listy podstawowej.
 • Kolejny wyjazd pracownika w danym roku akademickim jest możliwy tylko w przypadku braku innych kandydatów.
 • Wyjazdy powinny przyczyniać się dodatkowo do:
  • ​opracowania nowych materiałów dydaktycznych,
  • wspólnych programów nauczania,
  • wzmocnienia i rozszerzenia więzi między uczelniami,
  • przygotowania przyszłych projektów współpracy,
  • podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 
 
III. Realizacja wyjazdu
 
 • Pracownicy zakwalifikowani na wyjazd za granicę w ramach Programu Erasmus powinni dostarczyć do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus nw. dokumenty min. dwa tygodnie przed wyjazdem:
 
a)  Indywidualny program nauczania lub Indywidualny program szkolenia 
 
            b) Wniosek o wyjazd za granicę
 
 • Po zaakceptowaniu wyjazdu przez Rektora PWSZ w Zamościu pracownik podpisuje umowę.  
 • Po powrocie należy dostarczyć do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus Certyfikat czyli dokument wydany przez uczelnię bądź instytucję przyjmującą poświadczający czas pobytu w tej instytucji (zgodny z umową, chyba, że pobyt w uczelni partnerskiej został skrócony).  Dokument powinien być wystawiony na papierze firmowym uczelni przyjmującej, podpisany i opieczętowany.

Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations