UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Pedagogika - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Pedagogika

Obecnie, na kierunku Pedagogika studenci mają do wyboru dwie specjalności: „pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą i pieczę zastępczą" oraz „edukację wczesnoszkolną i przedszkolną" (ostatni nabór został przeprowadzony w r.a. 2018/2019 zgodnie z zapisami prawa o szkolnictwie wyższym).


Absolwent specjalności „pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i piecza zastępcza" po ukończeniu studiów uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne obejmujące: przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej i pieczy zastępczej, metodyki: pracy opiekuńczo-wychowawczej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, pracy resocjalizacyjnej oraz pracy socjalnej; profilaktykę i terapię uzależnień; podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego; etykę asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Przykładowe miejsca pracy: piecza zastępcza, środowiskowy dom opieki nad dzieckiem, środowiskowy ośrodek opieki nad dzieckiem oraz całkowitej opieki dla dorosłych, świetlica środowiskowa, instytucja wychowania pozaszkolnego, placówka opiekuńczo-wychowawcza, szkoła poziomów kształceni, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, instytucja pomocy społecznej, ośrodek interwencji kryzysowej, organizacje pozarządowa, stowarzyszenie, fundacje. Przykładowe stanowiska: asystent rodziny, pedagog szkolny, terapeuta pedagogiczny, wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, doradca/konsultant w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, opiekun środowiskowy w domach pomocy społecznej / ośrodkach wsparcia społecznego.


Z kolei Absolwent specjalności „edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna" uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne obejmujące: przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej; metodyki: edukacji wczesnoszkolnej (edukacja polonistyczna, etyczna, społeczna, plastyczna i medialna, muzyka i wychowanie fizyczne, edukacja matematyczna i przyrodnicza, zajęcia komputerowe i techniczne), wychowania przedszkolnego oraz pracy z dzieckiem trudnym; prawo oświatowe; bibliotekoznawstwo; edukację zdrowotną i promocję zdrowia. Przykładowe miejsca pracy: placówka pomocy dziecku i rodzinie, instytucja organizująca czas wolny dziecku, organizacja pozarządowa, stowarzyszenie i fundacja działająca na rzecz dzieci i rodziny, szkoła podstawowa klasy 1-3, przedszkole, wychowawca szkolna, jednostka pomocy społecznej zajmująca się wsparciem rodzin, w tym i dzieci. Przykładowe stanowiska: nauczyciel - wychowawca w szkołach podstawowych (klasy 1-3), wychowawca / asystent w placówce przedszkolnej, ponadto absolwenci mają przygotowanie oraz uzyskują kompetencje do prowadzenia zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych.


Od nowego roku akademickiego 2019/2020 nowością na kierunku Pedagogika będzie specjalność: „edukacja dorosłych i praca z osobami starszymi". Studia z tą specjalnością kierowane są szczególnie do osób planujących pracę związaną z edukacją dorosłych, organizacją czasu wolnego i organizacją pracy z osobami starszymi. Studenci zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącąuczestnictwa osób dorosłych w edukacji, specyfiki funkcjonowania człowieka dorosłego w różnych okresach dorosłości, specyfiki kształcenia oraz uczenia się osób dorosłych. Absolwent po ukończeniu studiów uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne obejmujące zagadnienia dotyczące przygotowania psychologiczno-pedagogiczne edukacji dorosłych i osób starszych, w zakresie andragogiki i metodyki pracy z osobami starszymi, metod aktywizacji społecznej i nowoczesnych technologii, mediacji, negocjacji i komunikacji interpersonalnej, projektowanie kształcenia i samorozwoju człowieka dorosłego, profilaktyki społeczna i resocjalizacji, polityki społecznej i prawa, edukacji medialnej, metodyki zarządzania czasem wolnym, terapii zajęciowej, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz współpracy ze środowiskiem. Absolwenci dzięki przygotowaniu teoretycznemu i praktycznemu uzyskają nowoczesną profesję, jaką jest zawód andragoga. Będą przygotowani do pracy z dorosłymi i osobami starszymi, uzyskają m.in. przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do pracy z dorosłymi i ludźmi starszymi, uprawnienia do organizowania współpracy między placówkami socjalnymi a rodziną i środowiskiem lokalnym, organizowania różnorodnych form aktywności dorosłych i osób starszych w pracy środowiskowej, umiejętności prowadzenie terapii zajęciowej. Będą posiadać umiejętności w zakresie diagnozowania potrzeb osób dorosłych i starszych oraz projektowania i realizowania różnorodnych działań aktywizujących tą grupę społeczną w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu, umiejętności w zakresie doradztwa zawodowego oraz projektowania kształcenia w pozaszkolnych formach edukacji skierowanych do osób dorosłych.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w następujących działach i instytucjach: doradztwo zawodowe, biura pośrednictwa pracy, urzędy pracy, ośrodki podnoszenia potencjału jednostki w zakresie autoprezentacji i aktywności zawodowej, w sektorze edukacji, w ośrodki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia osób dorosłych, ośrodki szkoleniowe, centra pomocy bezrobotnym, urzędy pracy, ochotnicze hufce pracy. W palcówkach pracujących z seniorami, w placówkach organizujących edukację, rekreację, czas wolny (m.in. gminne i miejskie domy kultury, instytucje pozarządowe), w powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach readaptacji, domach dziennego pobytu, stacjonarnych domach pomocy społecznej, pensjonaty dla osób starszych, ośrodki rekreacyjne i sanatoryjne dla osób starszych, placówkach kulturalno-oświatowych realizujących zajęcia dla osób starszych, klubach seniora, uniwersytetach drugiego i trzeciego wieku zakładach opiekuńczo – wychowawczych, świetlicach środowiskowych, krajowych centrach Caritas. Przykładowe stanowiska: specjalista ds. edukacji człowieka w wieku dorosłym, specjalista w zakresie wspierania rozwoju edukacyjnego dorosłych i osób starszych, edukator dorosłych, doradca edukacyjny, doradca ds. edukacji dorosłych w organizacjach, związkach zawodowych, stowarzyszeniach i fundacjach, instruktor działalności oświatowej dla dorosłych, organizator działalności edukacyjnej dorosłych, koordynator rozwoju zawodowego dorosłych (kariery zawodowej), specjalista ds. pracy z dorosłym w służbach mundurowych, specjalista ds. zapobiegania marginalizacji społecznej osób dorosłych i starszych.


Współczesne standardy światowe wymagają łączenia specjalistycznej wiedzy pedagogicznej i psychologicznej z organizowaniem życia społecznego, z pełnym uwzględnieniem potrzeb osób dorosłych i starszych w zakresie edukacji, kultury, zdrowia, turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajów europejskich potwierdzają coraz większy popyt na szerokie spektrum usług ułatwiających i uatrakcyjniających życie osób dorosłych oraz starszych. Specjalność bardzo przyszłościowa – liczba seniorów w Polsce i całej Europie wzrasta. Szacuje się, że za ok. 20 lat co czwarty obywatel Polski będzie miał więcej niż 65 lat, według Głównego Urzędu Statystycznego do 2060 r. na 3 osoby pracujące będzie przypadało 2 emerytów, liczba osób powyżej 80. r. ż. wzrośnie cztero- lub pięciokrotnie, a koszty opieki nad osobami starszymi wzrastają zarówno w obszarze polityki zdrowotnej, jak i społecznej.

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations