UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Obrona cywilna i reagowanie kryzysowe na poziomie lokalnym - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Obrona cywilna i reagowanie kryzysowe na poziomie lokalnym

Cel studiów:

Studia przygotowują merytorycznie i praktycznie pracowników samorządowych, policjantów, strażaków do wykonywania zadań w zakresie bezpieczeństwa, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w gminie (powiecie, mieście). Głównym celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umożliwienie nabycia umiejętności praktycznych z  zakresu: Prawidłowej diagnozy zagrożeń - naturalnych, społecznych, ekonomicznych i technicznych, Efektywnego działania i wykorzystania procedur w sytuacji kryzysowej. Umiejętności szybkiego usunięcia skutków kryzysu. Treści nauczania mają charakter interdyscyplinarny i obejmują wiedzę z zakresu:  Teorii bezpieczeństwa, Elementów polityki i strategii bezpieczeństwa RP,  Prawno konstytucyjnych podstaw bezpieczeństwa  RP, Obrony cywilnej i systemów reagowania kryzysowego, w tym w  państwach    sąsiadujących z  RP,  Migracji i bezpieczeństwa społecznego i kulturowego, Terroryzmu politycznego i terroru kryminalnego, Bezpieczeństwa społeczności lokalnych i kształtowania bezpiecznych   przestrzeni, Ochrony danych osobowych i informacji niejawnych,  Integracji działań ratowniczych na szczeblu lokalnym (współpraca służb, współpraca z  organizacjami  non  profit, obieg informacji i kontakty z mediami)    Zabezpieczenia logistycznego i medycznego akcji  ratowniczych   na poziomie lokalnym,   Psychologicznych aspektów ochrony ludności.

 

 

Adresaci studiów:

 • pracownicy służb mundurowych, a także żołnierze rezerwy, byli policjanci, strażacy, funkcjonariusze Służby Więziennej i  Straży Granicznej,  pragnących podwyższać swoje kwalifikacje z zakresu  bezpieczeństwa
 • pracownicy instytucji rządowych i samorządowych szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, w których kompetencjach znajduje się problematyka bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa społecznego, obrony cywilnej i ochrony dóbr kultury,  reagowania kryzysowego oraz edukacji w zakresie bezpieczeństwa narodowego
 • wolontariusze organizacji pozarządowych, uczestniczących w działaniach ratowniczych i wspomagających struktury administracji rządowej i samorządowej

 

 

Program studiów:

 • Teoria bezpieczeństwa
 • Podstawy wiedzy o pastwie i prawie Prawno-konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa RP
 • System bezpieczeństwa narodowego i zarządzania kryzysowego
 • Prawo humanitarne i podstawy prawne OC oraz ochrony dóbr kultury,  Prawo stanów nadzwyczajnych i kryzysowych
 • Obrona cywilna i systemy reagowania kryzysowego w państwach sąsiadujący z RP
 • Migracje a bezpieczeństwo społeczne i kulturowe RP
 • Terroryzm polityczny i terror kryminalny (przyczyny oraz prawno-karne podstawy zwalczania)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie lokalnym
 • Instytucje bezpieczeństwa  wewnętrznego  na poziomie lokalnym
 • System ratowniczo-gaśniczy i ratownictwa medycznego
 • Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie
 • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowania bezpiecznych przestrzeni
 • Ochrona, osób, mienia, obiektów, obszarów i infrastruktury krytycznej
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Reagowanie kryzysowe: planowanie, diagnozowanie, podejmowanie decyzji na szczeblu lokalnym
 • Integracja działań ratowniczych na szczeblu lokalnym (współpraca służb, współpraca z organizacjami non profit, obieg informacji i kontakty z mediami)
 • Zabezpieczenie logistyczne i medyczne akcji ratowniczych na poziomie lokalnym
 • Psychologiczne aspekty ochrony ludności
 • Kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa

 

 

Kadra:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

UMCS w Lublinie

 

 

Okres realizacji studiów:

Studia trwają dwa semestry. Program obejmuje 255  godzin zajęć dydaktycznych

 

 

Dyplom:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych  

 

 

Wymagane dokumenty:
 
• Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe
• Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
• Kserokopia dowodu osobistego
• 2 fotografie

 


Więcej informacji pod nr telefonu 084 638 34 00

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations