UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA – NOWOŚĆ ! - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA – NOWOŚĆ !

Cel studiów:

Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy kwalifikacji do zajmowania stanowiska terapeuty pedagogicznego zgodnie z § 22 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131.).

Studia umożliwiają uzyskanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w obszarze diagnozy, prognozowania, organizacji oraz realizacji specjalistycznych działań adresowanych do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności przejawiającymi trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) oraz  trudności w nauce matematyki (dyskalkulia).


Adresaci studiów:

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne i chcą uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.


Sylwetka Absolwenta:

Absolwent studiów będzie posiadał szeroką wiedzę z zakresu rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży, a także zaburzeń występujących w rozwoju oraz sposobów oddziaływań terapeutycznych. Będzie znał terminologię z zakresu pedagogiki, rozwoju i funkcjonowania dziecka oraz zaburzeń okresu rozwojowego.

Absolwent będzie posiadał umiejętność identyfikacji i samodzielnego rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych; posługiwania się nowoczesnymi środkami przekazu informacji we wszelkich działaniach podejmowanych na rzecz wspomagania osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także konkretne umiejętności praktyczne z zakresu korekcji fragmentarycznych deficytów rozwojowych, utrudniających uczenie się. Posiada umiejętność współpracy z innymi specjalistami pracującymi w obszarze pomocy psychologicznopedagogicznej i edukacyjno-terapeutycznej, zmierzającej do wielostronnej aktywizacji dziecka i jego rodziny.


KWALIFIKACJE

- Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje do pracy na stanowisku specjalisty, terapeuty pedagogicznego. Uzyskują kwalifikacje do prowadzenia:

- zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

- prowadzenia badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;

- minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zburzeniom zachowania;

- terapii indywidualnej i grupowej, porad i oraz warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli;

- działań wspierających rozwój ucznia i jego mocnych stron;

- zajęć rozwijających uzdolnienia


Program i czas trwania studiów:

Program obejmuje następujące przedmioty:

-                Wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej i wychowawczej,

-                Zaburzenia rozwoju dzieci i młodzieży - poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna,

-                Organizacja procesu diagnostycznego – konstruowanie  indywidualnych programów terapeutycznych,

-                Diagnostyka psychopedagogiczna,

-                Podstawy teoretyczne i nowoczesne metody terapii pedagogicznej,

-                Elementy diagnozy neuropediatrycznej,

-                Zaburzenia ze spektrum autyzmu – elementy diagnozy i terapii,

-                Trening komunikacji i umiejętności wychowawczych,

-                Prawne i etyczne problemy w diagnozie i terapii dziecka,

-                Diagnoza osiągnięć dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i wspomaganie rozwoju,

-                Usprawnianie motoryki dziecka (terapia ręki),

-                Elementy terapii logopedycznej z logorytmiką,

-                Arteterapia w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

-                Diagnoza i terapia trudności w uczeniu się matematyki,

-                Terapia trudności w nauce czytania i pisania – metodyka pracy,

-                Terapia zaburzeń emocjonalnych i społecznych – metodyka pracy,

-                Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

-                Elementy muzykoterapii w terapii pedagogicznej,

-                Nowe technologie w terapii pedagogicznej,

-                Praktyka w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej,


Studia trwają 2 semestry (360 godzin zajęć, w tym 60 godzin praktyk)

Koszt studiów
: 2.500 zł (płatne jednorazowo lub w ratach)

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations