UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

BEZPIECZENSTWO NARODOWE - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

BEZPIECZENSTWO NARODOWE

Studia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE mają na celu wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności (w tym praktyczne) z zakresu dziedzin nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, tworzących naturalną i konieczną podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa narodowego. Przygotowują do realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa narodowego, w tym w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, administracji porządku publicznego oraz zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Ponadto, mają na celu kształtowanie wrażliwości etycznej i społecznej, chęci zaangażowania się w działania na rzecz dobra publicznego i poczucia odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim, uświadomienie interdyscyplinarnego, złożonego charakteru problematyki bezpieczeństwa narodowego.

Absolwenci kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE wykażą się:

-    wiedzą z dziedziny nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych,

-    znajomością problematyki politologicznej i prawnej w zakresie podziału władzy w państwie, struktury i ustroju państwa oraz zadań i zasad funkcjonowania organów państwa oraz jednostek administracji publicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego,

-    rozumieniem i umiejętnością analizowania zjawisk bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem i obronnością w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej, z uwzględnieniem aparatu pojęciowego nauk o polityce, nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności,

-    wiedzą i umiejętnościami w zakresie nauk prawnych, stanowiących formalne ramy dla działań z zakresu bezpieczeństwa narodowego,

-    wiedzą i umiejętnościami w zakresie nauk o zarządzaniu, które służą optymalizacji gospodarowania dostępnymi zasobami oraz przydatnymi w działaniach służących zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego,

-    przygotowaniem do aktywnego uczestnictwa na poziomie lokalnym i regionalnym w projektach i organizacjach społecznych w zakresie współczesnych aspektów bezpieczeństwa oraz przygotowaniem do pracy w organizacjach realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony, w tym w specjalistycznych służbach, inspekcjach i strażach.


W ramach kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE uczelnia oferuje cztery specjalności: służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo publiczne i reagowanie kryzysowe, bezpieczeństwo i ochrona granic państwowych oraz obrona cywilna i terytorialna w Polsce.

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations